Θεσμικό πλαίσιο για το Επάγγελμα Λογιστή - Φοροτεχνικού

Ν.2515/1997 “Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/1997) και Π.Δ. 340/1998 “Περί του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α’ /1999) και με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 28.6.2006).

Λογιστής - Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων.

Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. Στους κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται κατ’ έτος. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

H άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ τάξεως.

Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον ανανεώνεται ετησίως το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας.

Ποιος είναι και με τι ασχολείται;

Καθήκον του λογιστή είναι να ελέγχει και να παρουσιάζει με λογιστικούς όρους και αριθμούς όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας, ιδιώτη, κλπ.

Ποια είναι τα καθήκοντα του;

Αυτά περιλαμβάνουν: να καταχωρεί οικονομικές πράξεις στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και με άλλα δικαιολογητικά μιας εταιρείας, να κρατά βασικά λογιστικά βιβλία της εταιρείας (ημερολόγιο - γενικό - καθολικό), να κόβει σχετικά γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα, που καλύπτουν τις καθημερινές πληρωμές, να συντάσσει μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού τις επιχείρησης, να συγκεντρώνει στοιχεία και να συντάσσει δηλώσεις για την εφορία. Ο προϊστάμενος λογιστής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του λογιστηρίου και την διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος, να ασκεί εσωτερικό έλεγχο στα οικονομικά της επιχείρησης, να συντάσσει προϋπολογισμούς και να συνεργάζεται με την διεύθυνση της εταιρείας για την πορεία της οικονομικής της κατάστασης, να εκδίδει και να υπογράφει τον ισολογισμό, να συμβουλεύει τον διευθυντή σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της

Φόρμας Επικοινωνίας

 

Ποιοί Είμαστε

Το λογιστικό γραφείο ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη Χίο, εξειδικεύεται σε φοροτεχνικές, λογιστικές και μηχανογραφικές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Λιβανού Μιχαήλ 49, Χίος

2271081470   2271081470

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.